Kích thước ngoài: C 320 x R 400 x S 360 (mm).

– Kích thước trong: C 175 x R 295 x S 210 (mm)

– Khối lượng: 45kg

Trọng lượng: 11kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 250 x 350 x250

Kích thước ngoài: C 320 x R 400 x S 360 (mm).

– Kích thước trong: C 175 x R 295 x S 210 (mm)

– Khối lượng: 45kg

– Kích thước ngoài: C 310 x R 430 x S 380 (mm).

– Kích thước trong: C 165 x R 320 x S 245 (mm)

– Khối lượng: 50kg

– Kích thước ngoài: C 310 x R 430 x S 380 (mm).

– Kích thước trong: C 165 x R 320 x S 245 (mm)

– Khối lượng: 50kg

– Kích thước ngoài: C 495 x R 350 x S 380 (mm).

– Kích thước trong: C 350 x R 230 x S 260 (mm)

– Khối lượng: 55kg

– Kích thước ngoài: C 495 x R 350 x S 380 (mm).

– Kích thước trong: C 350 x R 230 x S 260 (mm)

– Khối lượng: 55kg

– Kích thước ngoài: C 375 x R 470 x S 390 (mm).

– Kích thước trong: C 230 x R 380 x S 260 (mm)

– Khối lượng: 60kg

– Kích thước ngoài: C 375 x R 470 x S 390 (mm).

– Kích thước trong: C 230 x R 380 x S 260 (mm)

– Khối lượng: 55kg

Kích thước ngoài: C 375 x R 500 x S 390 (mm).

– Kích thước trong: C 230 x R 390 x S 260 (mm)

– Khối lượng: 65kg

Kích thước ngoài: C 375 x R 500 x S 390 (mm).

– Kích thước trong: C 230 x R 390 x S 260 (mm)

– Khối lượng: 65kg

Kích thước ngoài: C 510 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 365 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 85kg

Kích thước ngoài: C 510 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 365 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 85kg

Kích thước ngoài: C 560 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 90kg

Kích thước ngoài: C 560 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 90kg

– Kích thước ngoài: C 590 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 95kg

– Kích thước ngoài: C 590 x R 420 x S 480 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 300 x S 320 (mm)

– Khối lượng: 95kg

Trọng lượng: 110kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  C 615 x R 480 x S 500 

Kích thước trong: C 415 x R 360 x S 355

– Kích thước ngoài: C 615 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 110kg

 

Kích thước ngoài: C 650 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 130kg

– Kích thước ngoài: C 650 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 415 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 130kg

Kích thước ngoài: C 695 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 490 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 135kg

– Kích thước ngoài: C 695 x R 480 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 490 x R 360 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 135kg

Kích thước ngoài: C 760 x R 555 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 555 x R 435 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 150kg

 

– Kích thước ngoài: C 760 x R 555 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 555 x R 435 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 150kg